Αυτή την εβδομάδα στη Βουλή

photography-3395119_1920

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού θα συνεδριάσει σήμερα Τρίτη, 15 Μαΐου 2018, στις 9.00 το πρωί, με πρώτο θέμα την συζήτηση με τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και την ανταλλαγή απόψεων για θέματα της αρμοδιότητάς της επιτροπής.

Την ίδια ημέρα θα συνεδριάσει επίσης η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στις 11.00 το πρωί, με την ημερήσια διάταξη να περιλαμβάνει το Νόμο για την Εγγραφή Φωτογράφων, και τη λήψη τελικών αποφάσεων επί εκκρεμούντων νομοσχεδίων, προτάσεων νόμου ή Κανονισμών. Επίσης θα γίνει ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την έκθεση της Κύπρου προς τον ΟΗΕ σε σχέση με την εφαρμογή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων θα συνεδριάσει την Τρίτη, 15 Μαΐου 2018, στις 11.00 το πρωί, με την ατζέντα να καλύπτει την τροποιητική νομοθεσία για την ενοποίηση και αναδιανομή Αγροτικών Κτημάτων, την Ακίνητη Ιδιοκτησία (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση), και την ανάγκη μετακίνησης της κτηνοτροφικής περιοχής στα Πολεμίδια και αποκατάσταση των κτηνοτρόφων. Ακόμη θα γίνει ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής αναφορικά με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κύπρου.

Την Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018, στις 8.15 π.μ., θα συναντηθεί η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού για να συζητήσει τον τροποιητικό νόμο που αφορά την αύξηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Νεολαίας με στόχο την ισότιμη παρουσία όλων των πολιτικών δυνάμεων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού καθώς και την αποτελεσματικότερη λειτουργία του, το Νόμο περί Ιδιωτικών Φροντιστηρίων αλλά και την τροποποιητική νομοθεσία που διέπει τα δημόσια Πανεπιστήμια. Την τροποποίηση του βασικού νόμου δηλαδή, ώστε το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο, μεταξύ άλλων, να μπορεί να ιδρύει, να συστήνει και να συμμετέχει σε οργανισμούς, εταιρείες ή άλλα νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμούς ή άλλες οντότητες για εκπλήρωση των σκοπών του.

Αντικείμενο συζήτησης αποτελεί επίσης η τροποποίηση των βασικών κανονισμών, ώστε μέλη του ακαδημαϊκού και άλλου προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου/Τεχνολογικού Πανεπιστημίου να μπορούν να συμμετέχουν, με ή χωρίς αντιμισθία, σε εξωτερικά ερευνητικά/διδακτικά προγράμματα και σε επιχειρηματικές δραστηριότητες αξιοποίησης της γνώσης, να ασκούν επιπρόσθετη διδασκαλία και να παρέχουν υπηρεσίες. Τέλος, θα συζητηθεί το αίτημα για αποδέσμευση κονδυλίων του Κρατικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2018.

H ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών που έχει οριστεί για την Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018, στις 9.00 το πρωί, συμπεριλαμβάνει την τροποποιητική νομοθεσία για τις σχέσεις Γονέων και Τέκνων, το Γάμο και τη Λύση του, τα Οικογενειακά Δικαστήρια, και τη ρύθμιση των περιουσιακών σχέσεων. Θα συζητηθεί παράλληλα ο Τροποιητικός Νόμος για την Πτώχευση, ενώ θα παρθούν τελικές αποφάσεις επί εκκρεμούντων νομοσχεδίων, προτάσεων νόμου ή Κανονισμών.
Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018, στις 11.00 το πρωί, με πρώτο θέμα την ενημέρωση για τις παρατηρήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας σε σχέση με τη χορήγηση άδειας άνευ απολαβών σε λειτουργό του Οργανισμού Νεολαίας και το διορισμό του στη θέση του Επιτρόπου Εθελοντισμού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018, στις 11.00 το πρωί, με θέμα το νόμο που αφορά την Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα καθώς και τους Κανονισμούς για την Προστασία και Διαχείριση Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Χώροι Εκπαίδευσης Κυνηγετικών Σκύλων).

Share on: