Εργασίες της Βουλής

int_ph2

Μια από τις σημαντικότερες  αρμοδιότητες της Βουλής είναι  το δικαίωμά της να αναθεωρεί  το σύνταγμα, τον υπέρτατο  νόμο του κράτους. Από την  αναθεώρηση εξαιρούνται τα  θεμελιώδη άρθρα του  συντάγματος, που καθορίζουν  τη μορφή του πολιτεύματος ως  προεδρικής Δημοκρατίας, με Έλληνα Πρόεδρο και Τούρκο  Αντιπρόεδρο, καθώς και όλες  οι διατάξεις που διασφαλίζουν  το δικοινοτικό χαρακτήρα του  κράτους και την αρχή της  διάκρισης των εξουσιών. Τα  υπόλοιπα άρθρα του  συντάγματος μπορεί να  τροποποιηθούν, με την  προϋπόθεση θετικής ψήφου των  δύο τρίτων του αριθμού των  Βουλευτών. Η Βουλή είναι κατεξοχήν  νομοθετικό όργανο. Η  νομοθετική της λειτουργία  συνίσταται στη θέσπιση,  τροποποίηση ή κατάργηση  κανόνων δικαίου. Η  προτεινόμενη νομοθεσία  υποβάλλεται στη Βουλή υπό  μορφή σχεδίων νόμου (νομοσχέδια και προτάσεις  νόμου). Το δικαίωμα της  υποβολής νομοσχεδίων ανήκει, σύμφωνα με το σύνταγμα, στους υπουργούς και των προτάσεων νόμου στους βουλευτές, με τον περιορισμό ότι οι προτάσεις νόμου δε  συνεπάγονται αύξηση των  δαπανών που προβλέπονται από  τον προϋπολογισμό. Οι νόμοι και οι αποφάσεις της  Βουλής κοινοποιούνται στον  Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος, μέσα σε δεκαπέντε  μέρες από την κοινοποίησή  τους στο γραφείο του,  υποχρεούται να τα εκδώσει με δημοσίευση στην Επίσημη  Εφημερίδα της Δημοκρατίας.  Μέσα στην προθεσμία αυτή ο  Πρόεδρος δικαιούται να  αναπέμψει το νόμο ή την  απόφαση της Βουλής ή τμήμα  τους για επανεξέταση, εκθέτοντας ταυτόχρονα και  τους λόγους της αναπομπής. Σ΄ αυτή την περίπτωση η Βουλή  αποφασίζει για το αναπεμφθέν  θέμα μέσα σε δεκαπέντε μέρες ή μέσα σε τριάντα μέρες σε περίπτωση αναπομπής του  προϋπολογισμού. Αν η Βουλή εμμείνει στην απόφασή της, ο  Πρόεδρος εκδίδει το νόμο ή  την απόφαση μέσα στα πλαίσια  της καθορισμένης από το σύνταγμα προθεσμίας. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, πριν από την έκδοση οποιουδήποτε νόμου ή απόφασης  της Βουλής, έχει το δικαίωμα να αναφερθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο και να ζητήσει γνωμάτευση κατά πόσο ο νόμος  ή η απόφαση της Βουλής ή ορισμένη διάταξή τους βρίσκονται σε αντίθεση ή  ασυμφωνία με το σύνταγμα ή το  Ευρωπαϊκό Κεκτημένο. Το  Ανώτατο ερευνά το θέμα και,  αφού ακούσει τις απόψεις του  Προέδρου της Δημοκρατίας και  της Βουλής, εκδίδει τη  γνωμάτευσή του και την  κοινοποιεί τόσο στον Πρόεδρο  όσο και στη Βουλή. Αν το Ανώτατο κρίνει ότι ο νόμος ή η απόφαση της Βουλής ή διάταξή τους βρίσκονται σε αντίθεση ή ασυμφωνία με το  σύνταγμα, ο νόμος ή η απόφαση  δεν μπορούν να εκδοθούν και  να τεθούν σε εφαρμογή. Οι αρμοδιότητες του κοινοβουλίου ως προς την  οικονομική διαχείριση του  κράτους είναι καθοριστικές,  δεδομένου ότι ο ετήσιος  κρατικός προϋπολογισμός τυγχάνει της μελέτης και της  έγκρισής του.

Κοινοβουλευτικός έλεγχος
Εκτός από το νομοθετικό της ρόλο η Βουλή ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο, ελέγχει δηλαδή την κυβέρνηση και τα μέλη της, με ποικίλους τρόπους και μέσα. Έμμεσα ο ρόλος αυτός ασκείται με το δικαίωμα που έχει το κοινοβούλιο να τροποποιεί ή να απορρίπτει εξ ολοκλήρου τα νομοσχέδια που προτείνονται από την εκτελεστική εξουσία και κυρίως τον κρατικό προϋπολογισμό. Επιπλέον, η Βουλή ελέγχει την εκτελεστική εξουσία, εξετάζοντας τις ετήσιες εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και του Γραφείου του Επιτρόπου Διοικήσεως αλλά και με την εγγραφή αυτεπάγγελτων θεμάτων στις κοινοβουλευτικές επιτροπές ή στο Κεφάλαιο Δ της Ολομέλειας. Άμεσα η Βουλή ασκεί έλεγχο στην εκτελεστική εξουσία με την υποβολή ερωτήσεων προς τα αρμόδια υπουργεία και με την εγγραφή θεμάτων για συζήτηση στην ολομέλεια. Το Vouliwatch Cyprus σας παρέχει τη δυνατότητα εύκολης παρακολούθησης της διαδικασίας κοινοβουλευτικού ελέγχου με την παροχή πληροφοριών ως προς τις ερωτήσεις των βουλευτών σε ανοικτή μορφή εδώ  http://vouliwatch.org.cy/platform/vouliwatch-cyprus-open-data/ .

Για πληρέστερη ενημέρωση αναφορικά με την ιστορική διαδρομή της Κυπριακής Βουλής σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της http://www.parliament.cy/ easyconsole.cfm/id/101.

Share on: