Συνεδρίες Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, Τρίτη 16/5/2017 | Συνταξιοδοτικά ωφελήματα όσων παραιτούνται από το δημόσιο, αναπτυξιακά δικαιώματα προσφύγων και νομοθετικό πλαίσιο για ενδυνάμωση θέσης αγροτών- καταναλωτών

pexels-photo-169523

Η επιτροπή Εργασίας θα συνέλθει σήμερα στις 11 το πρωί με στόχο να ολοκληρώσει τη συζήτηση και να τοποθετηθεί για το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς που μεταφέρουν στην εσωτερική έννομη τάξη την Οδηγία 2014/67/ΕΕ, σχετικά με την απόσπαση εργαζόμενων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (Κανονισμός ΙΜΙ).
Ακολούθως τα μέλη της επιτροπής θα συνεχίσουν τη συζήτηση επί των κανονισμών που ρυθμίζουν ατυχήματα και επικίνδυνα συμβάντα στο χώρο εργασίας ενώ στις 12 το μεσημέρι θα αρχίσει η συζήτηση του «περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) Νόμου του 2017». Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του νόμου, ώστε οι εργοδοτούμενοι που παραιτήθηκαν από την κρατική υπηρεσία ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα μετά την 1η Μαΐου 2004 ή παραιτούνται, εφεξής, για να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα σε άλλο κράτος μέλος (στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα) ή σε θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλο διεθνή οργανισμό, να δικαιούνται να λάβουν τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα που καταβάλλονται στην περίπτωση της οικειοθελούς πρόωρης αφυπηρέτησης.

Προσφυγικά
Με δύο θέματα στην ατζέντα της θα συνεδριάσει σήμερα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων. Στις 9 το πρωί θα εξετάσει θέμα που ενέγραψαν οι βουλευτές Πανίκος Λεωνίδου, Ζαχαρίας Κουλία, Μαριέλλα Αριστείδου, Ονούφριος Κουλλάς, Κυριάκος Χατζηγιάννης και Κωστής Ευσταθίου για τη μεταφορά αναπτυξιακών δικαιωμάτων υπό τη μορφή συντελεστή δόμησης από πρόσφυγες ή παθόντες που έχουν γη στα κατεχόμενα ενώ στις 9:45 θέμα που ενέγραψαν οι βουλευτές Σκεύη Κούτρα-Κουκουμά, Στέφανος Στεφάνου, Νίκος Κέττηρος, Χριστάκης Τζιοβάνης, Μαριέλλα Αριστείδου και Κυριάκος Χατζηγιάννης για την εγκατάσταση Κεντρικών Αποχετευτικών Δικτύων στους Προσφυγικούς Συνοικισμούς και στους Συνοικισμούς Αυτοστέγασης και το κόστος σύνδεσης τους με τις οικιστικές μονάδες.

Εφοδιασμός τροφίμων
Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων θα συνεδριάσει την Τρίτη, στις 11.30 το πρωί, με πρώτο θέμα την ανάγκη διαμόρφωσης νομοθετικού πλαισίου, για ενδυνάμωση της θέσης των αγροτών και των καταναλωτών, στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Το θέμα που έχει συζητηθεί και σε προηγούμενη συνεδρία ενέγραψαν οι βουλευτές Αντρέας Καυκαλιάς, Γιώργος Κ. Γεωργίου και Νίκος Κέττηρος.
Η επιτροπή αναμένεται σήμερα να συνεχίσει τη συζήτηση και να τοποθετηθεί επί του τροποποιητικού νομοσχεδίου για την Παραγωγή και Εμπορία Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού και επί του σχεδίου κανονισμών για την παραγωγή και εμπορία φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και οπωροφόρων φυτών που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων.

Share on: