Σύντομη αναμένεται η συνεδρία της Ολομέλειας- Στην ατζέντα προϋπολογισμοί ΡΙΚ, ΟΑΥ και Ταμείου για ΑΠΕ

business-time-clock-clocks-48770

Παρότι η ατζέντα της σημερινής συνεδρίας της Ολομέλειας της Βουλής, η οποία αρχίζει στις 11 το πρωί, περιλαμβάνει 63 θέματα προς εξέταση εν τούτοις μόλις έξι θα τεθούν σε ψηφοφορία αφού τα υπόλοιπα αφορούν σε απόσυρση κανονισμών ή σχεδίων υπηρεσίας. Η πρακτική αυτή της απόσυρσης είναι θεσμοθετημένη καθώς αν οι κανονισμοί δεν εξεταστούν και δεν προωθηθούν για ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής εντός 60 ημερών, θεωρείται ότι υιοθετούνται ως έχουν από την κυβέρνηση που τους καταθέτει. Με την απόσυρση η εκτελεστική εξουσία τους επανακαταθέτει με τη Βουλή να διατηρεί το δικαίωμά της να τους εξετάσει όταν η ίδια το επιθυμεί.

Όσον αφορά τα θέματα που θα τεθούν σήμερα σε ψηφοφορία από την Ολομέλεια, την συνεδρία της οποίας μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά από το κανάλι του Vouliwatch Cyprus στο Youtube, αφορούν:

  • Οι περί Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Θέση Προϊστάμενου Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2017.
    Αφορά στην έγκριση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση του Προϊστάμενου Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής Εργασίας, η οποία εξέτασε τους Κανονισμούς, η ανάγκη για θέσπιση του προτεινόμενου σχεδίου υπηρεσίας προέκυψε ύστερα από την απόφαση της κυβέρνησης για αναθεώρηση της επιδοματικής πολιτικής του κράτους και κατ’ ακολουθίαν της απόφασης για σύσταση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, η οποία έχει ήδη αναλάβει την εφαρμογή της νομοθεσίας για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, όπως και γενικότερα τη διαχείριση των κοινωνικών παροχών στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σημειώνεται ότι, όπως διαπιστώθηκε στο πλαίσιο της συζήτησης, η εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους κανονισμούς, η οποία είχε αρχικά κατατεθεί στη Βουλή και με την οποία επιχειρείτο σύγκριση του προτεινόμενου νέου σχεδίου υπηρεσίας με το σχέδιο υπηρεσίας της θέσης του Προϊστάμενου της Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία έχει καταργηθεί, δεν απέδιδε την πλήρη εικόνα των μισθολογικών δεδομένων της προτεινόμενης νέας θέσης. Συναφώς, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας κλήθηκε να καταθέσει στην επιτροπή αναθεωρημένη εισηγητική έκθεση στην οποία ειδικότερα να διευκρινίζεται η ακριβής μισθοδοτική κλίμακα της θέσης για την οποία προτείνεται το σχέδιο υπηρεσίας. Επιπροσθέτως, ζητήθηκε και κατατέθηκε κατάσταση της παρούσας στελέχωσης της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, καθώς και άλλα σχετικά στοιχεία τα οποία υποστηρίζουν την πρόταση της κυβέρνησης για θέσπιση του σχεδίου υπηρεσίας κατά τον προτεινόμενο τύπο. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την κατατεθείσα ενώπιον της επιτροπής αναθεωρημένη εισηγητική έκθεση, αλλά και από την έρευνα στην οποία προέβησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Βουλής, από τη σύγκριση του προτεινόμενου σχεδίου υπηρεσίας της συγκεκριμένης θέσης με το σχέδιο υπηρεσίας της καταργηθείσας θέσης Προϊστάμενου της Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων στο Υπουργείο Οικονομικών εξάγονται τα ακόλουθα: Ως μισθοδοτική κλίμακα της προτεινόμενης νέας θέσης καθορίζεται η Α15(i) αντί της κλίμακας Α14 που αντιστοιχούσε στην καταργηθείσα θέση με βάση το αντίστοιχο σχέδιο υπηρεσίας. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα όσα κατατέθηκαν από την παριστάμενη στην επιτροπή εκπρόσωπο του ΤΔΔΠ, η μισθοδοτική κλίμακα της καταργηθείσας θέσης Προϊστάμενου της Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία επιχειρείται αρμοδίως η σύγκριση της μισθοδοσίας της προτεινόμενης νέας θέσης, είχε ήδη τροποποιηθεί και αναβαθμιστεί από την κλίμακα Α14 στην κλίμακα Α15(i), με ισχύ από τον κρατικό προϋπολογισμό του 2008, όπως διαφάνηκε, χωρίς αντίστοιχη τροποποίηση του σχετικού σχεδίου υπηρεσίας της καταργηθείσας θέσης, το οποίο εξακολούθησε να προνοεί ως μισθοδοτική κλίμακα της εν λόγω θέσης την κλίμακα Α14. Στα απαιτούμενα προσόντα της θέσης για την οποία προτείνεται το σχέδιο υπηρεσίας, επιπροσθέτως των προβλεπόμενων στο σχέδιο υπηρεσίας της καταργηθείσας θέσης διπλωμάτων, συμπεριλήφθηκε το πανεπιστημιακό δίπλωμα στα νομικά όπως και η ιδιότητα μέλους του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου στη θέση ενός των απαιτούμενων πανεπιστημιακών διπλωμάτων, τίτλων ή ισότιμων προσόντων στα νομικά, οικονομικά, διοίκηση επιχειρήσεων, δημόσια διοίκηση ή σε συνδυασμό των θεμάτων αυτών. Σημειώνεται ότι τόσο οι εκπρόσωποι του ΤΔΔΠ όσο και οι εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΔΥ οι οποίοι παρέστησαν στη συζήτηση του θέματος συμφώνησαν με τους σκοπούς των κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία, επισημαίνοντας ότι αυτοί συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν από τη Μικτή Επιτροπή Προσωπικού, στην οποία μετέχουν εκπρόσωποι και των δύο πιο πάνω φορέων.
  • Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας του 2017 Νόμος του 2016. Αφορά στην έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας, ο οποίος προβλέπει δαπάνες ύψους €42.824.737 και έσοδα ύψους €50.670.040.
  • Ο περί Προϋπολογισμού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου του 2017 Νόμος του 2017. Αφορά στην έγκριση του προϋπολογισμού του ΡΙΚ για το 2017, ο οποίος προβλέπει δαπάνες ύψους €32.562.000 και έσοδα του ιδίου ύψους.
  • Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας του 2017 Νόμος του 2017. Αφορά στην έγκριση του προϋπολογισμού του ΟΑΥ για το 2017, ο οποίος προβλέπει έσοδα ύψους €8.411.555 και δαπάνες ύψους €8.213.100.
  • Ο περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. Μεταξύ άλλων προβλέπει την κατάργηση της υποχρέωσης των πολιτών της Ένωσης, των μελών των οικογενειών τους και άλλων προσώπων να γνωστοποιούν την παρουσία τους στις αρχές της Δημοκρατίας, σε περίπτωση διαμονής τους σε αυτήν πέραν των 21 ημερών.
  • Ο περί των Μέτρων Συντονισμού και Συνεργασίας μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς Διευκόλυνση της Προξενικής Προστασίας για μη Αντιπροσωπευόμενους Πολίτες της Ένωσης σε Τρίτες Χώρες Νόμος του 2017. Πρόκειται για εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/637 περί των μέτρων συντονισμού και συνεργασίας προς διευκόλυνση της προξενικής προστασίας για μη αντιπροσωπευόμενους πολίτες της Ένωσης σε τρίτες χώρες και την κατάργηση της απόφασης 95/553/ΕΚ.

Share on: