Στη Βουλή αυτή την εβδομάδα 11-13 Απριλίου 2018

abstract-1852931_1920

Τις τελευταίες εξελίξεις στο Συνεργατισμό θα συζητήσει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού στην ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ συνεδρία της με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών την Πέμπτη, 12 Απριλίου 2018, στις 9.00 το πρωί.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018, στις 9.00 το πρωί, αναφορικά με το θέμα της σύνταξης νέας πρότασης νόμου για τις αμβλώσεις.

Επίσης τη Δευτέρα στις 10.00 το πρωί, θα συνεδριάσει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών με θέμα τον Τροποποιητικό Νόμο περί Προσφύγων και περί Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται η πρόταση νόμου με βάση την οποία θα δίνεται η εξουσία στα δημοτικά συμβούλια να ιδρύουν ή να συμμετέχουν σε εταιρείες, συνεταιρισμούς, σωματεία ή ιδρύματα, καθώς και η διδυμοποίηση και συνεργασία αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και κατάργηση των ανώτατων ορίων επιβαλλόμενων τελών. Θα συζητηθεί ακόμη η πρόταση νόμου για τα Πολιτικά Κόμματα, ο τροποποιητικός νόμος περί Προσφύγων και τα ρυθμιστικά σχέδια για τη βελτίωση των Λεωφόρων Ευαγόρα Παλληκαρίδη (τμήμα) και Ελλάδος στην Πάφο, τις διαδικασίες που ακολουθούνται και τη διαβούλευση με τους επηρεαζόμενους καταστηματάρχες.

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού θα συνεδριάσει την Τρίτη, 17 Απριλίου 2018, στις 9.00 το πρωί, με πρώτο θέμα το εναρμονιστικό νομοσχέδιο που αφορά τις προδιαγραφές Πετρελαιοειδών και Καυσίμων, ακολουθούμενο από τους Κανονισμούς αναφορικά με τα Σχέδια Υπηρεσίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για τη Θέση Ανώτερου Λειτουργού Βιομηχανικών Εφαρμογών.

Τα προβλήματα των παθόντων θα συζητήσει στην εβδομαδιαία συνεδρία της η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων την Τρίτη, 17 Απριλίου 2018, στις 9.00 το πρωί. Την ίδια μέρα στις 11.30 το πρωί θα συνέλθει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων αναφορικά με την τροποποιητική νομοθεσία για την Αλιεία και τα ειδικά μέτρα για την Εξοικονόμηση του Νερού.

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων θα συνεδριάσει την Τρίτη, 17 Απριλίου 2018, στις 11.30 το πρωί, αναφορικά με το νόμο για τη Σύμβαση της Χάγης για τη Διεθνή Προστασία των Ενηλίκων, τη Συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της, αφενός, και του Καναδά, αφετέρου και τέλος το Νόμο για το Πρωτόκολλο Προσχώρησης στη Συμφωνία Εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου.

Την Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018, στις 9.00 το πρωί θα συνεδριάσει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αναφορικά με τον τροποποιητικό νόμο του 2018 για τις Φυλακές, ενώ ακολουθεί η Εφαρμογή του Κανονισμού (Ε.Ε.), σχετικά με την Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση και τις Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης για τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές στην Εσωτερική Αγορά, περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας Νόμος του 2018. Επίσης η Επιτροπή θα ασχοληθεί με τα εναρμονιστικά νομοσχέδια περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου (Τροποποιητικός).
Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018, στις 11.00 το πρωί, με την ημερήσια διάταξη να περιλαμβάνει το νόμο σχετικά με την Ανάληψη Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα από Πρώην Κρατικούς Αξιωματούχους και Ορισμένους Πρώην Υπαλλήλους του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Share on: