Πλεονεκτήματα από το Brexit, στημένοι αγώνες και συσκευασίες καταναλωτικών αγαθών μεταξύ άλλων στην ατζέντα των Επιτροπών αυτή την εβδομάδα

StockSnap_YK0P22J6D7

Τη Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017, στις 9.00 το πρωί, θα συνέλθει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών με θέμα τις διακρίσεις που γίνονται σε βάρος των οροθετικών ατόμων από τους εργοδότες τους – Καταγγελίες για απολύσεις και την ανάγκη επαναδραστηριοποίησης της Εθνικής Επιτροπής για το AIDS. Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει ακόμη την ανάγκη προάσπισης των δικαιωμάτων των οροθετικών ατόμων και την ανάγκη λήψης μέτρων κοινωνικής επανένταξης των φυλακισμένων.

Η συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού θα αρχίσει στις 9.30 το πρωί και περιλαμβάνει τους Τροποποιητικούς Νόμους περί Φορολογίας του Εισοδήματος, τη νομοθεσία περί της Ίδρυσης Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης, και ακολούθως τις αποδεσμεύσεις κονδυλίων, καθώς επίσης την εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων. Στη συνέχεια θα γίνουν τοποθετήσεις για τα ακόλουθα: τον περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικό) (Αρ. 3) Νόμο του 2016, τον περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικό) (Αρ. 2) Νόμο του 2017, τη δημιουργία Υφυπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία Υφυπουργείου Τουρισμού.

Το β’ μέρος της νομοθετικής εργασίας περιλαμβάνει τον περί Ιδιωτικών Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Πιστοποίηση) Νόμο του 2017, τον περί Αγαθοεργών Ιδρυμάτων (Καταργητικό) Νόμο του 2017, τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικό) (Αρ. 7) Νόμο του 2017, τον περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικό) (Αρ. 2) Νόμο του 2017 και τον περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικό) (Αρ. 2) Νόμο του 2017.

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών που έχει οριστεί επίσης τη Δευτέρα, στις 10.00 το πρωί, περιλαμβάνει τον περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικό) Νόμο του 2013, τον περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικό) (Αρ. 6) Νόμο του 2014 και τον περί Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμο του 2015.

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού θα συνεδριάσει την Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2017, στις 9.00 το πρωί, για να συζητήσει αρχικά την ανάγκη άρσης της ισχύουσας διάκρισης, η οποία δημιουργήθηκε από τη μη ένταξη όλων των πελατών της ΑΗΚ οι οποίοι πάσχουν με πολλαπλή σκλήρυνση, στην ειδική διατίμηση 08. Ακολούθως θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με την Γενική Συνομοσπονδία Παγκύπριων Οργανώσεων Βιοτεχνών Επαγγελματιών Καταστηματαρχών.

Την ίδια ώρα θα συνέλθει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων στις 9.00 το πρωί, για να συζητήσει την εφαρμογή του νόμου για αναγνώριση όλων των αγώνων του κυπριακού λαού για ελευθερία και δημοκρατία και τις τιμές που πρέπει να αποδοθούν στους παθόντες αγωνιστές, και να ενημερωθεί για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αιχμάλωτοι πολέμου του 1974.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα συνεδριάσει στις 11.00 το πρωί, με την ημερήσια διάταξη να περιλαμβάνει τα εξής: περί Λαχείου Πρόνοιας (Καταργητικός) Νόμος του 2014, περί Λαχείου Πρόνοιας (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2017, περί Ατόμων με Αναπηρίες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. Επίσης θα συζητηθεί η διαχείριση και η εποπτεία των ταμείων προνοίας υπό τις νέες συνθήκες που δημιούργησε η κρίση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Ακόμη η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων θα συνεδριάσει στις 12.00 το μεσημέρι, με θέμα τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που προκύπτουν από το Brexit και την πολιτική της Κυβέρνησης καθώς επίσης και τις ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας για αντιμετώπιση των σχεδίων για ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με την Τουρκία.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού θα συνεδριάσει την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017, στις 8.00 π.μ., για να συζητήσει τη θέσπιση νομοθετικού πλαισίου που περιλαμβάνει νομοθετικά μέτρα και διαδικασίες για αποτροπή και πάταξη του φαινομένου των στημένων αγώνων. Ακολουθεί η νομοθεσία για την Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών και για τα Ιδιωτικά Σχολεία.
H ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών που έχει οριστεί στις 9.00 το πρωί, θα επικεντρωθεί στον περί της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας σε Ποινικές Υποθέσεις Νόμο του 2017 και στο Νόμο περί Ορισμένων Δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων και Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2). Τέλος θα συζητηθεί η νομοθεσία αναφορικά με την Παραγραφή Αγώγιμων Δικαιωμάτων και τη Δημόσια Υπηρεσία.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως θα συνεδριάσει επίσης την Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2017, στις 11.00 το πρωί, με πρώτο θέμα το Προσχέδιο Έκθεσης για το θέμα «Εξέταση της λειτουργίας των θεσμών της Κυπριακής Δημοκρατίας και ειδικότερα της λειτουργίας του θεσμού της Κεφαλαιαγοράς στην Κύπρο». Ακολούθως θα εξεταστεί η λειτουργία του θεσμού του Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Την ίδια μέρα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος θα συνέλθει στις 11.00 το πρωί, για να συνεχίσει τη συζήτηση αναφορικά με τη νομοθεσία περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών, περί Σακούλων Μεταφοράς και Συσκευασίας Καταναλωτικών Αγαθών και τέλος για τη Διαχείριση Αποβλήτων Χαρτιού Μη Συσκευασίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας θα συνεδριάσει την Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2017, στις 10.30 το πρωί, για να συζητήσει τον Τροποποιητικό Νόμο του 2017 περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων, και τον περί Αφαιρέσεων και Μεταμοσχεύσεων των Οργάνων Ανθρώπινης Προελεύσεως (Τροποποιητικό) (Αρ. 2) Νόμο του 2017.

Τέλος η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας θα συνεδριάσει την ίδια μέρα στις 1.00 μ.μ., για να συζητήσει τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικό) Νόμο του 2008, με δεύτερο θέμα τα προβλήματα που δημιουργούνται από τις επιτάξεις τεμαχίων γης για σκοπούς άμυνας και τέλος τον Νόμο του 2015 περί Αναγνώρισης της Προσφοράς, Καθιέρωσης Ημέρας Μνήμης και Τιμής και Παροχής Ωφελημάτων προς τους Τραυματίες Πολέμου του 1974 και προς τους Εξαρτωμένους τους.

Share on: