Αυτή την εβδομάδα 19-23 Μαρτίου στη Βουλή

theater-2887346_1920

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018, στις 9.00 το πρωί, με θέμα τον τροποποιητικό νόμο του 2015 για τον Ποινικό Κώδικα.

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018, στις 9.30 το πρωί, αναφορικά με τον Προϋπολογισμό του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου του 2018, το θέμα της αντικατάστασης του περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου, ώστε να εκσυγχρονιστεί και αναβαθμιστεί το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για τα συλλογικά επενδυτικά ταμεία και την Τροποποίηση του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου, ώστε οι Διαχειριστές των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, οι Εταιρείες Διαχείρισης Ανοικτού Τύπου Συλλογικών Επενδύσεων και οι γενικοί συνέταιροι αυτοδιαχειριζόμενου Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων να έχουν υποχρέωση υποβολής με ηλεκτρονικά μέσα κατάστασης για κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο ή συνεταιρισμό περιορισμένης ευθύνης που διαχειρίζεται, για σκοπούς φορολόγησης των δικαιούχων των εισοδημάτων που αποκτούνται από τέτοιους οργανισμούς.

Θα συζητηθεί επίσης ο Νόμος για την Τροποποίηση του Νόμου περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας, ώστε να καταργηθεί ο ειδικός συντελεστής φορολόγησης της λογιζόμενης διανομής μερίσματος των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕΚΑ) με στόχο την επίτευξη ομοιόμορφης φορολόγησης των εν λόγω οργανισμών και ο Τροποποιητικός Νόμος περί Φορολογίας του Εισοδήματος. Επιπρόσθετα η Επιτροπή θα ασχοληθεί με το θέμα της εξαίρεσης από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων, με το Νόμο περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων και τις αποδεσμεύσεις κονδυλίων.

Την ίδια μέρα στις 10.00 το πρωί η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών θα συζητήσει το Νόμο περί Ιδιωτικών Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, τον τροποποιητικό νόμο περί Φορολογίας του Εισοδήματος, περί Χαρτοσήμων και περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών. Πρόκειται για τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την αναγνώριση, τη λειτουργία και τον έλεγχο των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, τα οποία θα μετονομαστούν σε ιδιωτικούς οργανισμούς κοινής ωφέλειας. Στην ατζέντα περιλαμβάνεται ακόμη ο τροποποιητικός νόμος για τους Δήμους, ο οποίος δίνει εξουσία στα δημοτικά συμβούλια να ιδρύουν ή να συμμετέχουν σε εταιρείες, συνεταιρισμούς, σωματεία ή ιδρύματα, ο τροποποιητικός νόμος περί Αρχείου Πληθυσμού, οι ζημιές και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τις πρόσφατες καταρρακτώδεις βροχές στην επαρχία Λεμεσού, οι ελλείψεις, οι παραλείψεις και οι ευθύνες των αρχών και του κεντρικού κράτους, καθώς και η ανάγκη αποζημίωσης των πληγέντων από το κράτος.

Άλλα θέματα που θα απασχολήσουν την Επιτροπή είναι τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη συνεχιζόμενη υποχώρηση του υπεδάφους στην Κοινότητα Πισσουρίου και η αναπροσαρμογή συνόρων στην κοινότητα Καλαβασού με βάση τα λανθασμένα χωρομετρικά σχέδια που έγιναν και την επιτόπου κατάσταση και τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες κατοικιών και γης, καθώς και η καθυστέρηση των υπηρεσιών για ρύθμιση επιτόπου της κατάστασης.

Την Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018, στις 9.00 το πρωί θα συνέλθει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για να συζητήσει την απόφαση της ΔΕΦΑ για εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου και τις προοπτικές μεταφοράς φυσικού αερίου στην εσωτερική αγορά.
Το Νόμο περί της Σύμβασης της Χάγης για τη Διεθνή Προστασία των Ενηλίκων θα συζητήσει μεταξύ άλλων η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, η οποία θα συνεδριάσει την Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018, στις 11.30 το πρωί. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται ακόμη ο Νόμος περί της Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της, αφενός, και του Καναδά, αφετέρου, ο Νόμος περί της Διεθνούς Συμβάσεως για τον Έλεγχο και την Διαχείριση Θαλασσέρματος και Ιζημάτων που Προέρχονται από Πλοία και περί Συναφών Θεμάτων, και ο Τροποποιητικός Νόμος περί της Συνθήκης της Ρώμης για τη Σύσταση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Επίσης η Επιτροπή προτίθεται να εξετάσει το Νόμο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας για Συνεργασία σε Θέματα Άμυνας και το Νόμο για την Αμοιβαία Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών Ανώτερης Εκπαίδευσης μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα συνεδριάσει την Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018, στις 11.00 το πρωί, αναφορικά με τα σχέδια υπηρεσίας και τους κανονισμούς που διέπουν τις υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (Θέση Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών) και το Νόμο του 2013 περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ακόμη θα συζητηθεί η τροποποίηση των ασφαλιστικών προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη χορήγηση σύνταξης ανικανότητας και εισαγωγή εναλλακτικής ασφαλιστικής προϋπόθεσης για τον ίδιο σκοπό, η νομοθεσία για το μητρικό θηλασμό, την προστασία της μητρότητας και της πατρότητας, και τον τροποποιητικό νόμο για τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις.

Την Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018, στις 11.30 το πρωί θα συνέλθει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων η οποία θα ασχοληθεί με το νόμο για την Αλιεία, την Αναγνώριση Οργανώσεων Παραγωγών Γεωργικών Προϊόντων, και την Ενοποίηση και Αναδιανομή Αγροτικών Κτημάτων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 21 Mαρτίου 2018, στις 8.15 π.μ., αναφορικά με το θέμα της Ίδρυσης Ερευνητικών Μονάδων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, τον Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Τέλος, θα ασχοληθεί τα Σχέδια Υπηρεσίας και τους Κανονισμούς για τις Θέσεις Πρώτου Επιμελητή, Ανώτερου Επιμελητή, Επιμελητή 1ης Τάξεως και Επιμελητή στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί που απασχολούνται στα απογευματινά και βραδινά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και οι οποίοι, μετά την κατάργηση του ΙΔΑΒΕΠ, εργοδοτούνται με τη μορφή της αγοράς υπηρεσιών.

H ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών που έχει οριστεί για την Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018, στις 9.00 το πρωί, περιλαμβάνει το Νόμο για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, τους Κανονισμούς περί Υπουργικού Συμβουλίου και Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου για τη Θέση Γενικού Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας), τη Θέση Επιθεωρητή Λογαριασμών Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας και την πορεία εφαρμογής της νομοθεσίας σχετικά με εγκλωβισμένους αγοραστές ενυπόθηκων ακινήτων.
Ενημέρωση για τις εξελίξεις που αφορούν τις προσπάθειες διεθνώς, σε θέματα που αφορούν τη φοροδιαφυγή, τη φοροαποφυγή, το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και για περισσότερη διαφάνεια, και πώς η Κυπριακή Δημοκρατία συμμορφώνεται με τις εν λόγω οδηγίες και τους κανονισμούς απαρτίζουν την ατζέντα της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως που θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018, στις 11.00 το πρωί.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος η οποία θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018, στις 11.00 το πρωί, θα πραγματοποιήσει συνάντηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος με μαθητές δημοτικών σχολείων για τη συζήτηση του θέματος της Κλιματικής Αλλαγής στο πλαίσιο των δράσεων της παγκόσμιας εκστρατείας με τίτλο «Ώρα της Γης», ενώ θα ασχοληθεί επίσης με τη νομοθεσία που αφορά την εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα.

Την Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018, στις 9.00 το πρωί, θα συνέλθει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών η οποία θα συζητήσει το θέμα της υπενοικίασης κρατικής γης από τους ιδιώτες ενοικιαστές και πιθανής διασπάθισης δημοσίου χρήματος. Αφορά συγκεκριμένα την περίπτωση της υπενοικίασης κρατικής γης στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας θα συνεδριάσει την Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018, στις 10.30 το πρωί, με θέμα τον τροποποιητικό νόμο περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, το βαθμό αξιοπιστίας των ιατροδικαστικών εξετάσεων, τις πρακτικές και συμπεριφορές στο αρμόδιο τμήμα που έχουν σχέση με την άσκηση των καθηκόντων των ιατροδικαστών, τη διεθνή πρακτική και τις δυνατότητες αναβάθμισής τους στην Κύπρο.

Επίσης την Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018 στις 12.30 μ.μ., θα συνεδριάσει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας με θέμα τους Τροποποιητικούς Κανονισμούς του 2018 για το Στρατό της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών).

Share on: