Προϋπολογισμός, αποζημίωση κατόχων αξιογράφων και κουρεμένων και εξοικονόμηση ενέργειας στη Βουλή αυτή τη βδομάδα

hairdressing-1516352_1920

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2017 στις 9.30 το πρωί, με κύριο θέμα τον περί Προϋπολογισμού του 2018 Νόμο του 2017. Όσον αφορά τη νομοθετική εργασία θα συζητηθεί η νομοθεσία για την Ίδρυση Εθνικού Ταμείου Αποζημίωσης και Κοινωνικής Συνοχής και για τη δυνατότητα σταδιακής αποζημίωσης των πληγέντων συμπολιτών μας ως αποτέλεσμα του κουρέματος καταθέσεων και του κλεισίματος της Λαϊκής Τράπεζας, και την ανάγκη εξεύρεσης τρόπων αποζημίωσης των διαφόρων κατηγοριών συμπολιτών μας (καταθέτες και μέτοχοι Λαϊκής και Τράπεζας Κύπρου, Ταμεία Προνοίας, κάτοχοι Αξιογράφων), των οποίων τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν για αντιμετώπιση των προβλημάτων του χρηματοοικονομικού τομέα και της Κυπριακής οικονομίας γενικότερα. Ακόμη η ατζέντα περιλαμβάνει τους κανονισμούς περί Δημόσιας Υπηρεσίας, το θέμα της εξαίρεσης από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων και οι αποδεσμεύσεις κονδυλίων. H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού θα συνεδριάσει επίσης την Τετάρτη, 1η Νοεμβρίου 2017 στις 10.00 το πρωί, και την Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 2017 στις 9.30 το πρωί, για το θέμα του Προϋπολογισμού του 2018.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών θα συνεδριάσει επίσης τη Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2017, στις 10.00 το πρωί, με θέμα τον περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικό) Νόμο του 2013 και τον περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικό) (Αρ. 2) Νόμο του 2017. Ακόμη η Επιτροπή θα ασχοληθεί με τη νομοθεσία περί Επαρχιακών Συμπλεγμάτων, περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας και θα γίνει ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τα πιθανά προβλήματα που παρουσιάστηκαν όσον αφορά την επιβολή αποχετευτικών τελών με βάση την αξία ακίνητης ιδιοκτησίας σε τιμές 1ης Ιανουαρίου 2013.

Την Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017, στις 9.00 το πρωί θα συνέλθει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με θέμα την αναγκαιότητα εξεύρεσης μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας και την παροχή κινήτρων για την επίτευξη ενεργειακών εξοικονομήσεων. Ακολουθεί το ζήτημα της ανάγκης άρσης της ισχύουσας διάκρισης, η οποία δημιουργήθηκε από τη μη ένταξη όλων των πελατών της ΑΗΚ οι οποίοι πάσχουν με πολλαπλή σκλήρυνση, στην ειδική διατίμηση 08. Τέλος, θα συζητηθεί το πλαίσιο εξουσιών, αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων της Εφόρου Ασφαλίσεων σε σχέση με τους ασφαλιστικούς πράκτορες και τις ασφαλιστικές εταιρείες και εξέταση των καταγγελιών για τη μη τήρηση και κατάχρηση του εν λόγω πλαισίου από μέρους της Εφόρου Ασφαλίσεων.

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα συνεδριάσει την Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017, στις 11.00 το πρωί, με πρώτο θέμα τον περί Ατόμων με Αναπηρίες (Τροποποιητικό) Νόμο του 2017, και ακολούθως το Νόμο περί Σύστασης Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ακόμη θα συζητηθούν τα προβλήματα που δημιουργούνται στους πιστοποιούντες υπαλλήλους και άλλες κατηγορίες εργαζομένων οι οποίοι δεν ήταν εγγεγραμμένοι ως αυτοτελώς εργαζόμενοι μετά την πρόσφατη απόφαση της Κυβέρνησης, η οποία τους καλεί να εγγραφούν ως αυτοτελώς εργαζόμενοι.

Την ίδια μέρα στις 11.30 το πρωί, θα γίνει ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων αναφορικά με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κύπρου. Επίσης θα συζητηθούν τα προβλήματα που παρουσιάζουν στη λειτουργία τους τα αρδευτικά τμήματα και η ανάγκη εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου σχεδίου πολιτικής για την αντιμετώπισής τους. Τέλος, η επιτροπή θα ασχοληθεί με τον περί Αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών Γεωργικών Προϊόντων Νόμο του 2017.

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων θα συνεδριάσει την Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017, στις 11.30 το πρωί, με βάση την ατζέντα που περιλαμβάνει τον  περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για Αδικήματα που σχετίζονται με την Πολιτιστική Κληρονομιά (Κυρωτικό) Νόμο, το Νόμο περί της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, και το Νόμο περί του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης του 1979 για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση από Βαρέα Μέταλλα. Επίσης τα μέλη της Επιτροπής θα συζητήσουν τον περί της Σύμβασης του Ρότερνταμ περί της Διαδικασίας Συναίνεσης μετά από Ενημέρωση για Ορισμένα Επικίνδυνα Χημικά Προϊόντα και Προϊόντα Φυτοπροστασίας στο Διεθνές Εμπόριο Νόμο, το Νόμο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αρμενίας σχετικά με την Αμοιβαία Ακαδημαϊκή Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών για Πρόσβαση και Συνέχιση Σπουδών σε Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης των Δύο Κρατών, το Νόμο περί της Συμφωνίας για την Μεταφορά Καταδίκων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και τέλος τον περί της Συμφωνίας για την Έκδοση Φυγοδίκων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (Κυρωτικός) Νόμο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού θα συνεδριάσει την Τετάρτη 1η Νοεμβρίου 2017, στις 8.00 π.μ., για να συζητήσει το θέμα της διδασκαλίας του μαθήματος της Πολιτικής Αγωγής στα γυμνάσια και λύκεια από πτυχιούχους Πολιτικών Επιστημών. Ακόμη θα συζητηθεί η νομοθεσία που αφορά το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σχετικά με το να μπορεί να ιδρύει, να συστήνει και να συμμετέχει σε οργανισμούς, εταιρείες ή άλλα νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμούς ή άλλες οντότητες για εκπλήρωση των σκοπών του. Η αρμόδια για θέματα παιδείας επιτροπή θα ασχοληθεί με τα θέματα σχολικού εκφοβισμού, τα κρούσματα παραβατικότητας στα σχολεία και τους τρόπους αντιμετώπισής τους. Τέλος θα συζητηθούν τα μέτρα που έχει λάβει το κράτος για την αντιμετώπιση φαινομένων που σχετίζονται με την προσβασιμότητα στο αλκοόλ και τη χρήση του από μαθητές και ενημέρωση για τα αποτελέσματα της Πανευρωπαϊκής Έρευνας Μαθητικού Πληθυσμού για το αλκοόλ και άλλα ναρκωτικά (ESPAD).

Την Τετάρτη, 1η Νοεμβρίου 2017 στις 9.00 το πρωί θα συνεδριάσει επίσης η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών με θέμα το νόμο περί Ορισμένων Δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων και Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας και το νόμο για τη δήλωση και έλεγχος περιουσίας. Επίσης θα εξετάσει τα  Σχέδια Υπηρεσίας για τη Θέση Ανακριτή Α΄.

Η εξέταση της λειτουργίας των θεσμών της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί το θέμα της επικείμενης συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως που θα συνέλθει επίσης Τετάρτη, 1η Νοεμβρίου 2017, στις 11.00 το πρωί.

Ακόμη η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 1η Νοεμβρίου 2017, στις 11.00 το πρωί, με πρώτο θέμα την ενημέρωση για τις προγραμματιζόμενες αναπτύξεις στο Πέρα Πεδί που αφορούν την κατασκευή και τη λειτουργία ξενοδοχειακής μονάδας και άλλων παρεμφερών αναπτύξεων και τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ακόμη η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει το ζήτημα της διαχείρισης αποβλήτων χαρτιού μη συσκευασίας, τη νομοθεσία περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών για τους χώρους εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων και για την κατοχή εκτρεφόμενων ατόμων ειδών άγριων πτηνών ή άγριας πανίδας.

Την Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 2017, στις 8.30 το πρωί, θα συνεδριάσει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, η οποία θα ασχοληθεί με την υπενοικίαση κρατικής γης από τους ιδιώτες ενοικιαστές και την πιθανή διασπάθιση δημοσίου χρήματος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας θα συνεδριάσει επίσης την Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 2017, στις 10.30 το πρωί, με θέμα την ενημέρωση για τη στελέχωση της Παιδοογκολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ, ενόψει της αφυπηρέτησης ειδικών ιατρών, την αυτονόμηση της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων και την ανάγκη στελέχωσης των ασθενοφόρων με εξειδικευμένο προσωπικό. Επιπρόσθετα θα ασχοληθεί η επιτροπή με τα ζητήματα της θεραπευτικής κάλυψης των ασθενών με ηπατίτιδα και τη νομοθεσία περί Κοινοτικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας.

Share on: