Ολομέλεια 3 Νοεμβρίου 2017

leaves-2903052_1920

Στην ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας την Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2017, στις 11.00 π.μ., περιλαμβάνεται η νομοθεσία για το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας που αφορά ουσιαστικά εναρμόνιση με την Κοινοτική Οδηγία σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, ώστε γήπεδα προς οικοδόμηση να υπόκεινται σε ΦΠΑ με συντελεστή ύψους 19%. Δεύτερο κατά σειρά θέμα της νομοθετικής εργασίας είναι ο νόμος Φορολογίας του Εισοδήματος που αποτελεί τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε το κίνητρο της παραχώρησης αυξημένης έκπτωσης ποσοστού ύψους είκοσι τοις εκατόν (20%) για όλα τα μηχανήματα και εγκαταστάσεις, καθώς και αυξημένης έκπτωσης ποσοστού ύψους επτά τοις εκατόν (7%) για τα βιομηχανικά και ξενοδοχειακά κτίρια που αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη 2012 έως 2016 να παραχωρηθεί και για το φορολογικό έτος 2017.

Στην συνέχεια οι Βουλευτές θα εξετάσουν την πρόταση νόμου του κ. Αβέρωφ Νεόφυτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού για το άρθρο 2 της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών που αφορά τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή του να δύναται να εγκρίνει πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία υποβάλλεται έπειτα από εισήγηση του Εφόρου Φορολογίας, για τη διαγραφή συνολικής φορολογικής οφειλής η οποία δεν υπερβαίνει τα €100, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης εκ μέρους του οφειλέτη.

Σειρά θα πάρει η πρόταση νόμου της κ. Ελένης Μαύρου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις για τον τροποποιητικό νόμο περί Κοινοτήτων και περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου. Πρόκειται για αναθεώρηση των διατάξεων που προβλέπουν την υποβολή των τελικών λογαριασμών των κοινοτήτων στο Γενικό Ελεγκτή, έτσι που να συνάδουν με τις αντίστοιχες διατάξεις του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου αναφορικά με υποβολή οικονομικών καταστάσεων για έλεγχο στον υπό αναφορά αξιωματούχο. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνεται εισαγωγή ρύθμισης, σύμφωνα με την οποία οι κατεχόμενες κοινότητες των οποίων τα έσοδα δεν υπερβαίνουν τις πέντε χιλιάδες ευρώ θα εξαιρούνται από την εφαρμογή των πιο πάνω αναφερόμενων διατάξεων.

Ακολουθεί η πρόταση νόμου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους δήμους που τροποποιεί το βασικό νόμο, ώστε να διευκρινισθεί ότι τα προβλεπόμενα ποσά στον Τρίτο Πίνακα του εν λόγω νόμου, τα οποία αφορούν τα δικαιώματα τα οποία επιβάλλονται σε νομικά πρόσωπα που ασκούν οποιαδήποτε επιχείρηση, βιομηχανία, βιοτεχνία, εργασία, εμπόριο, επιτήδευμα ή επάγγελμα εντός των δημοτικών ορίων, αποτελούν τα ανώτατα όρια των επιβαλλόμενων δικαιωμάτων.

Επίσης οι Βουλευτές θα ψηφίσουν τον τροποποιητικό νόμο περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων που αποτελεί εναρμόνιση με τα άρθρα 46 και 47 της Κοινοτικής Οδηγίας σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης.

Θα γίνει ακόμη η ψήφιση του νόμου περί Αφαιρέσεων και Μεταμοσχεύσεων των Οργάνων Ανθρώπινης Προελεύσεως Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε η δεδηλωμένη εν ζωή θέληση δυνητικού δότη για αφαίρεση των οργάνων του για σκοπούς μεταμόσχευσης να μη δύναται να αναιρεθεί μεταθανάτια από οποιοδήποτε από τους νενομισμένους αντιπροσώπους του.
Ακολουθεί η θέσπιση νομοθεσίας που προνοεί για τη μετονομασία του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου σε Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου σχετικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση της χρήσης και διάδοσης ναρκωτικών και άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών.

Όσον αφορά τους κανονισμούς περί Σπόρων πρόκειται για μερική εναρμόνιση με την Εκτελεστική Οδηγία 2016/1914 για τροποποίηση Κοινοτικών Οδηγιών και θέσπιση μέτρων όσον αφορά τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών ειδών γεωργικών φυτών και κηπευτικών ειδών.

Θα ψηφιστεί επίσης τροποποίηση του βασικού νόμου περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών που αφορά την εναρμόνιση με την Οδηγία με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς και τη διόρθωση ορισμένων υφιστάμενων διατάξεων, προκειμένου αυτός να καταστεί λειτουργικότερος. Περιλαμβάνεται ακόμη θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας για τη λήψη μέτρων προκειμένου αυτή να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της όπως αυτές καθορίζονται στην Κοινοτική Οδηγία.

Θα υποβληθεί, τέλος, Σχέδιο ψηφίσματος της Βουλής των Αντιπροσώπων που αφορά το θέμα της ανόδου των ακροδεξιών νεοναζιστικών και εθνικιστικών κομμάτων σε διάφορα κράτη.

Share on: