Συνεδρία Ολομέλειας, Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017 | Διαχείριση άγριων πτηνών και θηραμάτων και… ποικιλία εκλογικών ρυθμίσεων

mind-the-gap-882368_1920

Με 26 θέματα στην ατζέντα της θα συνεδριάσει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής ωστόσο ξεχωρίζουν δύο. Το πρώτο αφορά το νομοσχέδιο που επικαιροποιεί και εκσυγχρονίζει τον βασικό νόμο για τη διαχείριση άγριων πτηνών και θηραμάτων. Το νομοσχέδιο που προβλέπει- όπως διαμορφώθηκε- χαμηλότερες ποινές για όσους παγιδεύουν μικρό αριθμό αμπελοπουλιών είχε οδηγηθεί στην Ολομέλεια και στις 7 Ιουνίου ωστόσο η ψήφισή του αναβλήθηκε λόγων τροπολογιών που στο μεταξύ προέκυψαν. Όπως πληροφορείται το Vouliwatch Cyprus και σήμερα θα προκύψουν νέες τροπολογίες ενώ θα προηγηθεί μακρά συζήτηση καθώς οι απόψεις των βουλευτών διίστανται. Το θέμα είναι δεύτερο στην σειρά για ψήφιση ενώ τρίτο στη σειρά είναι το δεύτερο θέμα που ξεχωρίζει. Πρόκειται για την πρόταση νόμου που κατέθεσε ο πρόεδρος της Βουλής με σκοπό να καλυφθεί το κενό της νομοθεσίας για την εκλογή των μελών της Βουλής, το οποίο παρατηρήθηκε κατά την εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, μετά την πρόσφατη απόφαση του εκλογοδικείου. Ουσιαστικά με την πρόταση νόμου ρυθμίζεται η διαδικασία πλήρωσης βουλευτικής έδρας που κενώνεται πριν από την έναρξη της βουλευτικής περιόδου και πιο συγκεκριμένα καθορίζεται ότι η εν λόγω έδρα πληρούται από επιλαχόντα κατ’ ανάλογο τρόπο που ισχύει σήμερα, όταν θέση κενώνεται κατά τη διάρκεια της βουλευτικής περιόδου. Επιπρόσθετα, προβλέπεται ότι οι πρόνοιες της πρότασης νόμου θα εφαρμοστούν και για την πλήρωση βουλευτικής έδρας η οποία επί του παρόντος παραμένει κενή (Γ. Παπαδόπουλου Αλληλεγγύης). Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ολομέλεια θα συνέλθει στην απουσία των κοινοβουλευτικών αρχηγών (πλην του προέδρου του ΕΛΑΜ) οι οποίοι βρίσκονται στο Κραν Μοντανά για τη Διάσκεψη για την Κύπρο. Η συνεδρία της Ολομέλειας θα αρχίσει στις 11 το πρωί και όπως πάντα θα μεταδίδεται ζωντανά από το κανάλι του Vouliwatch στο Youtube.

Τα υπόλοιπα θέματα
Πρώτο θέμα στη σημερινή ατζέντα της Ολομέλειας είναι ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η χορήγηση νέων προσωρινών αδειών παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, οι οποίες θα ισχύουν μέχρι την 301 Ιουνίου 2018 και ανανέωση των υφιστάμενων αδειών, που λήγουν την 30ή Ιουνίου 2017.
Ακολουθούν:

 • Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος του 2016 (εναρμονιστικός). Με το νομοσχέδιο (θέσπιση νέας νομοθεσίας) ρυθμίζονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: (1) Οι όροι και διαδικασίες για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας και η λειτουργία των κυπριακών επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ), των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ), των ρυθμιζόμενων αγορών της Δημοκρατίας και των παρόχων υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων, (2) η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και η άσκηση δραστηριοτήτων από ΕΠΕΥ τρίτων χωρών μέσω της εγκατάστασης υποκαταστήματος στη Δημοκρατία (3) οι εξουσίες των αρμόδιων αρχών, η άσκηση της εποπτείας από αυτές και η συνεργασία τους με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών με την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και με τρίτες χώρες και (4) η επιβολή ποινών από τις αρμόδιες αρχές.
 • «Ο «περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015» και οι «περί Παραχώρησης Αφορολόγητου Πετρελαίου για Γεωργικούς Σκοπούς (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2017» έχουν κοινή έκθεση και θα τεθούν μαζί σε ψηφοφορία. Σκοπός του νομοσχεδίου (εναρμονιστικό) είναι η εισαγωγή ρυθμίσεων με σκοπό την επικαιροποίηση των δασμολογικών κλάσεων των ενεργειακών προϊόντων και τη συμμόρφωση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014, ώστε από την 1η Ιουλίου 2014 (πετύχαμε νέα προθεσμία) να επιβάλλονται στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (gas oil) και στο φωτιστικό πετρέλαιο (kerosene) που χρησιμοποιείται για γεωργικούς σκοπούς ο ελάχιστος συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης, που ανέρχεται στα €21,00 ανά χίλια λίτρα. Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 149(5) του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου, είναι η κατάργηση των περί Παραχώρησης Αφορολόγητου Πετρελαίου για Γεωργικούς Σκοπούς Κανονισμών, ώστε να καταργηθεί η πλήρης απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο που χρησιμοποιείται για γεωργικούς σκοπούς, όπως αυτή ισχύει σήμερα, και να επιτευχθεί συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογήν των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης.
 • «Ο περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015», «Ο περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015» και «Ο περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017» (πρόταση νόμου) έχουν κοινή έκθεση. Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης του ΟΧΣ να ρυθμίζονται και να συνάδουν προς τις διατάξεις του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου και των οδηγιών που εκδίδονται από την ΚΤΚ, καθώς και προς τις διατάξεις του περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου. Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του Παραρτήματος του περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμου με τη διαγραφή από αυτό του νόμου που διέπει τη λειτουργία του ΟΧΣ. Σκοπός της πρότασης νόμου του Αβέρωφ Νεοφύτου είναι η διεύρυνση των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται από τον ΟΧΣ, ώστε ο οργανισμός να μπορέσει να αναπτυχθεί περαιτέρω, με στόχο να μην τίθεται σε δυσμενέστερη θέση έναντι άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων στον ανταγωνιστικό τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται.
 • Ο περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. Πρόκειται για εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2376 σχετικά με την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας.
  Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. Προβλέπει ορθότερη εναρμόνιση με νεότερες Ευρωπαϊκές Οδηγίες.
 • Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.
 • Οι κανονισμοί αφορούν στην παροχή κατ’ εξαίρεση της δυνατότητας διαφοροποίησης της ηλικίας πρώτης εγγραφής στο Νηπιαγωγείο Ριζοκαρπάσου λόγω των ιδιαζουσών συνθηκών που επικρατούν σε αυτό.
 • Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. Προβλέπει πληρέστερη εναρμόνιση με την Οδηγία 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά.
 • Ο περί της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης για τις Σχέσεις και τη Συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών αυτής, αφενός, και της Νέας Ζηλανδίας, αφετέρου, (Κυρωτικός) Νόμος του 2017. Με το νομοσχέδιο κυρώνεται η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης για τις Σχέσεις και τη Συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών αυτής, αφενός, και της Νέας Ζηλανδίας, αφετέρου.
 • Ο περί Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. Με το νομοσχέδιο καταργείται η απαίτηση για δήλωση από τα πρόσωπα που προτίθενται να συνάψουν γάμο του θρησκεύματός τους και κατάργηση της αναγραφής του θρησκεύματος στο πιστοποιητικό γάμου που εκδίδεται μετά την τέλεση του γάμου.

Εκλογικές ρυθμίσεις
Στη συνέχεια θα τεθούν σε ψηφοφορία προτάσεις νόμου που αφορούν ρυθμίσεις για εκλογές. Συγκεκριμένα:
Με τον περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμο του 2016, πρόταση νόμου του προέδρου της Συμμαχίας Πολιτών Γ. Λιλλήκα επεκτείνεται η χρονική περίοδος εντός της οποίας δύναται να διενεργούνται οι προεκλογικές δαπάνες σε σχέση με την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας από τους υποψηφίους ή για λογαριασμό τους από τους εκλογικούς τους αντιπροσώπους από τρεις μήνες, που ισχύει σήμερα, σε έξι μήνες.
Η πρόταση νόμου της βουλευτού του ΑΚΕΛ Ελένης Μαύρου που τιτλοφορείται «ο περί της Εκλογής των Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017» σκοπεί στη μείωση του ελάχιστου αριθμού εκλογέων που απαιτείται για τη λειτουργία εκλογικού κέντρου, τόσο στη Δημοκρατία όσο και στο εξωτερικό, από 30 εκλογείς, που ισχύει σήμερα, σε 15 εκλογείς.
Με δύο προτάσεις νόμου που τροποποιούν τους περί Δήμων και περί Κοινοτήτων Νόμους ο πρόεδρος των Οικολόγων Γ. Περδίκης εισηγείται να ανακηρύσσεται δήμαρχος και κοινοτάρχης ο υποψήφιος που λαμβάνει πέραν του 50% του συνολικού αριθμού των έγκυρων ψήφων, αντί του υποψηφίου που λαμβάνει τις περισσότερες έγκυρες ψήφους, που ισχύει σήμερα. Παράλληλα, σε περίπτωση που κανένας υποψήφιος δεν εξασφαλίζει το εν λόγω ποσοστό ψήφων, να διεξάγεται νέα ψηφοφορία μεταξύ των δύο υποψηφίων που έχουν λάβει το μεγαλύτερο αριθμό έγκυρων ψήφων και δήμαρχος ή κοινοτάρχης να ανακηρύσσεται ο πλειοψηφήσας υποψήφιος.
Με πρόταση νόμου επίσης του κ. Περδίκη τροποποιείται «ο περί Εκλογής των Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμος» έτσι ώστε κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας να εκφωνείται μόνο το όνομα και ο αριθμός του εκλογικού βιβλιαρίου των ψηφοφόρων που προσέρχονται στα εκλογικά κέντρα για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα
Η πρόταση νόμου βουλευτών του ΔΗΣΥ που επίσης τροποποιεί τον «περί εκλογής των Μελών της Βουλής Νόμο» προβλέπει την παραχώρηση του δικαιώματος στους εκλογείς να ψηφίζουν αυτοπροσώπως στα κατά τόπους εξουσιοδοτημένα για το σκοπό αυτό ταχυδρομικά παραρτήματα, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα καθορίζει ο Υπουργός Εσωτερικών με διάταγμά του που θα δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Εν κατακλείδι
Η Ολομέλεια θα ολοκληρώσει τη σημερινή της συνεδρία με την υποβολή σε ψηφοφορία των:
Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. Σκοπεί σε επίτευξη καλύτερης εφαρμογής της Οδηγίας 98/5/ΕΚ για τη διευκόλυνση της μόνιμης άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος σε κράτος μέλος διάφορο εκείνου στο οποίο αποκτήθηκε ο επαγγελματικός τίτλος.

 • Ο περί Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. Το νομοσχέδιο αφορά σε συμμόρφωση της Δημοκρατίας με σύσταση του Financial Action Task Force (FATF), η οποία αφορά την εφαρμογή οικονομικών κυρώσεων σχετιζομένων με την τρομοκρατία και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Περαιτέρω, επιβάλλεται υποχρέωση για ενημέρωση του Υπουργείου Εξωτερικών για οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία έχουν δεσμευθεί ή οποιαδήποτε δράση έχει πραγματοποιηθεί σε σχέση με τη συμμόρφωση προς τα περιοριστικά μέτρα που επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τέλος, ποινικοποιείται η παράβαση διατάξεων ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας.
 • Ο περί Θεραπείας Κατηγορούμενων και Καταδικασθέντων Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημένων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 (πρόταση νόμου Επιτροπής Νομικών). Αφορά σε τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να καταστεί πιο λειτουργική η εφαρμογή των διατάξεών του. Διευκρινίζεται μεταξύ άλλων ότι οι διατάξεις του νόμου που αφορούν την έκδοση δικαστικού διατάγματος που εξουσιοδοτεί την παραπομπή κατηγορούμενου ή καταδικασθέντα χρήστη ή ουσιοεξαρτημένου σε κέντρο θεραπείας θα εφαρμόζονται μόνο σε σχέση με χρήστη ή ουσιοεξαρτημένο πρόσωπο το οποίο κατηγορείται ενώπιον επαρχιακού δικαστηρίου σε συνοπτική δίκη και το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλει σχετικό αίτημα στο δικαστήριο σε οποιοδήποτε στάδιο της δίκης πριν από την επιβολή ποινής.
 • Οι περί της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (Λήψη Αποφάσεων και Λειτουργία) Κανονισμοί του 2017. Πρόκειται για θέσπιση κανονισμών, ώστε να καθοριστούν οι διαδικασίες αναφορικά με τη λήψη αποφάσεων και τη λειτουργία της ΡΑΕΚ
 • Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. Προβλέπουν επίτευξη περαιτέρω προστασίας της υγείας των παιδιών αναφορικά με τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια που κυκλοφορούν στην αγορά και εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Share on: