Όροι χρήσης

int_ph2

Όροι χρήσης – Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ο διαδικτυακός τόπος http://vouliwatch.org.cy/platform ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «MakeWaves Cyprus Ltd» (εφεξής «MakeWaves») η οποία συστάθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ο εν λόγω διαδικτυακός τόπος, μέσω τεχνολογικά προηγμένων διαδικτυακών υποδομών και εφαρμογών λογισμικού ανοικτού και κλειστού κώδικα μπορεί να προσφέρει σε όλους (εφεξής «χρήστης/επισκέπτης») υπηρεσίες ενημέρωσης, συμμετοχής, διαβούλευσης και τεχνολογικές εφαρμογές που αφορούν στην «Προώθηση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο θεμελιωδών δημοκρατικών αρχών, όπως η συμμετοχή, η λογοδοσία, η διαφάνεια και ο οργανωμένος διάλογος μεταξύ εκλεγμένων αντιπροσώπων και πολιτών» υπό τους παρακάτω όρους χρήσης.

Γενικοί Όροι Χρήσης

Με την επίσκεψη σας στο site http://vouliwatch.org.cy/platform αποδέχεστε ανεπιφύλακτα όλους τους παρακάτω όρους:

Ο επισκέπτης/χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Κυπριακού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες καθώς και να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου.

Ο διαδικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» (links), ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των συνδεδεμένων δικτυακών τόπων ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων.

Ο χρήστης/επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου «http://vouliwatch.org.cy» προς τους πολίτες.

Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται με την παρούσα, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του http://vouliwatch.org.cy/platform.

Η εταιρεία «MakeWaves» καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο «http://vouliwatch.org.cy/platform» να είναι κατά το δυνατόν ακριβή, αληθή και επίκαιρα. Επίσης παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, δεδομένα κλπ) και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου του «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ». Σε καμία περίπτωση η εταιρεία «MakeWaves» δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης ούτε για οποιαδήποτε τυχόν ζημία του χρήστη/επισκέπτη αυτού του διαδικτυακού τόπου.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται κατά την διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του παρόντος δικτυακού τόπου, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς της επικοινωνίας, αποστολής ενημερωτικών δελτίων σχετικών με το περιεχόμενο και το αντικείμενο του δικτυακού αυτού τόπου και διεκπεραίωσης της – ηλεκτρονικής ή άλλης – αλληλογραφίας. Για την επιτυχή εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη σε κάποια υπηρεσία του http://vouliwatch.org.cy/platform, είναι απαραίτητη η παροχή των κάτωθι πληροφοριών: Ονοματεπώνυμο και email και προαιρετικά Διεύθυνση (Οδός, Αριθμός, Πόλη, Τ.Κ.) και τηλέφωνο.

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του με σκοπό την άρτια ενημέρωση τους, σχετικά με νέες υπηρεσίες τις οποίες παρέχει στους χρήστες, και δεσμεύεται για την απόλυτη διαφύλαξη του απορρήτου του περιεχομένου τους και τη διασφάλιση της ασφαλέστερης διαδικασίας συλλογής, μεταφοράς και αποθήκευσης των καταχωρηθέντων προσωπικών στοιχείων.

Η συλλογή, διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται στο πλαίσιο της λειτουργίας του δικτυακού τόπου υπόκειται στους όρους του παρόντος καθώς και στον Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001, Ν.138(Ι)/2001, όπως έχει τροποποιηθεί (στο εφεξής «ο Νόμος»). Ο χρήστης/επισκέπτης έχει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τον προαναφερόμενο Νόμο, όπως τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των στοιχείων του ανά πάσα χρονική στιγμή, επισκεπτόμενος τη σχετική υπηρεσία στην ιστοσελίδα.
Δεδομένης της μορφής του Διαδικτύου, η εταιρεία «MakeWaves» δεν ευθύνεται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης/επισκέπτης των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων αυτού του διαδικτυακού τόπου. Επίσης δεν εγγυάται ότι κάθε σχετιζόμενος μ’ αυτόν διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές και εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων κάθε σχετική υπηρεσία τίθεται στη διάθεσή του χρήστη/επισκέπτη δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, όπως δεν εγγυάται την ορθότητα, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα από τη χρήση τους.

Ο χρήστης/επισκέπτης συγκατατίθεται ρητά και ανεπιφύλακτα να διαθέτει τα παραπάνω προσωπικά του στοιχεία στο δικτυακό τόπο «http://vouliwatch.org.cy/platform», όπου αυτό απαιτείται ή του ζητηθεί. H εταιρεία «MakeWaves» δύναται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για ενημερωτικούς σκοπούς ή για να προβαίνει σε αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων/ειδήσεων προς τον εγγεγραμμένο χρήστη/επισκέπτη, εκτός εάν ο τελευταίος δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο και το εκφράζει ρητώς στην επικοινωνία του προς την εταιρεία «MakeWaves». Η εταιρεία «MakeWaves» δε διαθέτει προς πώληση προσωπικά στοιχεία τρίτων ή των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Η εταιρεία «MakeWaves» δεν μεταφέρει ή δε δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου σε τρίτους, εκτός εάν Νόμος ορίζει διαφορετικά ή αν αποτελεί συμβατική υποχρέωση απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της Ιστοσελίδας και την πραγματοποίηση των λειτουργιών της.

Η εταιρεία «MakeWaves» είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι χρήστες/επισκέπτες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών της. Ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να επικοινωνεί με τον διαχειριστή (administrator) του διαδικτυακού τόπου «http://vouliwatch.org.cy/platform», προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή ή την διαγραφή του.

Δια του παρόντος διαδικτυακού τόπου δύναται να συγκεντρώνονται μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του διαδικτυακού τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου και άλλα παρόμοια όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη/επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη/επισκέπτη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του διαδικτυακού τόπου για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.

Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης ιστού (web browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης/επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τον παροχέα διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP) και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους.

Ο χρήστης/επισκέπτης του παρόντος διαδικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση και περιήγηση ιστού (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση “cookies” σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης “cookies” σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση “cookies” για την αναγνώρισή του ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες, χρήσεις ή λειτουργίες που παρέχονται από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Η συλλογή όλων των δεδομένων που εμπίπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει η εταιρεία «MakeWaves» μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου, τα οποία είτε τα αποστέλλουν κατά περίπτωση οι χρήστες ή συγκεντρώνονται κατά την πλοήγηση – περιήγηση και χρήση του διαδικτυακού τόπου από τους χρήστες, πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Νόμο. Μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου δύναται να αναρτηθούν έντυπα επικοινωνίας, πίνακες ανακοινώσεων και περιοχές αλληλεπίδρασης (interactive areas). Η χρήση των παραπάνω συνεπάγεται ότι ο χρήστης/επισκέπτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη της επικοινωνίας που πραγματοποιεί και των συνεπειών που απορρέουν από τη δημοσίευση αυτής της επικοινωνίας.

Η εταιρεία «MakeWaves» δε φέρει καμία ευθύνη για την πιστότητα, ακρίβεια ή αξιοπιστία του υλικού που δημοσιεύεται σε κάποια περιοχή αλληλεπίδρασης ή για τις συνέπειες της επικοινωνίας σε περιοχές αλληλεπίδρασης ή τις συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση του διαδικτυακού τόπου. H εταιρεία «MakeWaves» σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις διατυπωμένες από τον χρήστη/επισκέπτη – ως συνέπεια της επικοινωνίας – ιδέες, αντιλήψεις και πράξεις. Η εταιρεία «MakeWaves» δύναται να ελέγχει, να διορθώνει ή και να διαγράφει το περιεχόμενο της επικοινωνίας του χρήστη/επισκέπτη.

Ο διαδικτυακός τόπος «http://vouliwatch.org.cy/platform» δύναται να παρέχει στο χρήστη-επισκέπτη των υπηρεσιών του, τη δυνατότητα συμμετοχικής διαδικασίας και δημόσιας διαβούλευσης σε επίκαιρα ζητήματα τα οποία διατυπώνονται υπό τη μορφή ερωτημάτων.

Η εταιρεία «MakeWaves» διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης όλων αυτών των πληροφοριακών δεδομένων καθώς και των πορισμάτων στα οποία αυτή οδηγείται και τα οποία διατίθενται στους πολίτες μέσα από αυτό τον ως άνω διαδικτυακό τόπο, ο δε χρήστης-επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου αποδέχεται τη μεταβίβαση όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ή διανοητικής ιδιοκτησίας που προκύπτουν από τη συμμετοχή του στη δημόσια συζήτηση, όπως αυτή περιγράφεται ανωτέρω.

Οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα κρατούνται από εμάς για σκοπούς ενημέρωσης των χρηστών της πλατφόρμας αναφορικά με την κοινοβουλευτική δράση και δραστηριότητα των Κυπρίων Ευρωβουλευτών, θα κρατούνται μέχρι να μας ενημερώσετε ότι δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε αυτές τις πληροφορίες.

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της «εταιρείας MakeWaves» και του χρήστη/επισκέπτη των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας εάν δεν εκφράζεται εγγράφως και δεν ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Εκτός εάν άλλως ορίζεται, στον παρόντα διαδικτυακό τόπο οι παραπάνω όροι χρήσης τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό τους. Η εταιρεία «MakeWaves» διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού της τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου, πάντα εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου.

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τους όρους συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που ισχύουν σε άλλους δικτυακούς τόπους, στους οποίους ο δικός μας δικτυακός τόπος παραπέμπει υπό μορφή συνδέσμων.

Το έχουμε ως πολιτική να δημοσιεύουμε οποιεσδήποτε αλλαγές κάνουμε στην πολιτική απορρήτου μας στη σελίδα των Όρων Χρήσης, οπότε παρακαλούμε να ελέγχετε κατά διαστήματα αυτή τη σελίδα για πιθανές ενημερώσεις. Εάν πιστεύετε ότι τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε για εσάς είναι λανθασμένα ή ελλιπή, μπορείτε να ζητήσετε να δείτε αυτές τις πληροφορίες, να τις διορθώσετε ή να τις διαγράψετε, ενώ στην περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε κάποιο παράπονο για τον τρόπο με τον οποίο χειριστήκαμε τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@vouliwatch.org.cy.

Πνευματικά δικαιώματα

Το περιεχόμενο του site http://vouliwatch.org.cy/platform αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας «MakeWaves Cyprus Ltd». Η εταιρεία έχει τα πνευματικά δικαιώματα της δημοσιευμένης μορφής/format του http://vouliwatch.org.cy/platform, τα δικαιώματα χρήσης και εκμετάλλευσης των διακριτικών γνωρισμάτων της, λογοτύπων, γραφικών, καθώς και των εικόνων, κειμένων και οπτικοακουστικών πρωτότυπων έργων. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρήση των παραπάνω από τρίτο άτομο χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του νομίμου εκπροσώπου της ως άνω εταιρείας. Ομοίως, είναι παράνομη η αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων/υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση.

Share on: